به گزارش افکارنیوز،

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: از مشهد برگشتم

با دلی غمگین

نگاهی سنگین تر ..بی خواب و بی حوصله

در مسیر مغازه هایی دیدم که گویی کرکره شادابی را پایین کشیده بودن

خیابانهایی که از سکوتشان میترسیدم

مردمی که فقط از صورتشان تنها یک نگاه ترسان باقی مانده

فرقی بین تهران و مشهد نبود

بوی الکلی که هر جا میرسی به مشامت میخورد و یادآور چه بود جز تلخی بیماری

جیبهای خالی مردم را حس میکنم

از غنی و ضعیف

کار و کسب تعطیل

از فراز آسمان به مملکتم برای اولین بار جور دیگر نگاه کردم

بغضی که نه خورده میشد نه میترکید

فکر کردم

که این همه ترس این حجم وحشت از چیست

فقط مررررررگ

آنکه احساس هشتاد و چند میلیون هموطنم این است که فاصله مرگ و زندگیشان کم شده است

از شما چه پنهان خودم هم ترسیدم

که ما را چه شد؟ چه بر سر ما رفت؟

اما

نه اینکه بی پروایی کاذب و بی منطق

جسارات بیخود در من ایجاد کند

از همین حالا

بگوییم من کورونا بگیر نیستم

من جان عزیزم را به این سادگی به یک ویروس چینی نمیبازم

شاید تو (کرونا) قوی باشی که هستی

ولی مطمئن باش، من ته این مبارزه شکست را تجربه نمیکنم

بزنی میخوری

تو کرونایی

و من، منم

و حریفت خواهم بود.

کرونا، با تو خواهیم جنگید

در این جنگ

حتی به قیمت پاره شدن رگهایم

تنگ شدن نفسهایم ... بی جان شدن بدنم

تو را محکوم به شکست خواهم کرد

کرونا ، من با تلقین زندگی نمیکنم

در واقعیت مبارزه شکستت میدهم

من و تو (کرونا)

فقط با هم یک فرق داریم

که من تو را میشناسم

و تو مرا نمیشناسی

#کرونا

#ویروس

#مبارزه

#مبارزه_با_کرونا

#مرگ

#جان_عزیزم

#کرونا_محکوم_به_شکستی

l[dn _harhkd