الهام کردا با انتشار این عکس نوشت: همیشه بخندیم. همیشه

اخبار چهره ها - فقط این لحظات و این کنار هم بودنهاست که میمونه. یاد لحظه های خوب و صادقانه ی رفاقته که میمونه.مهم نیست چند وقت یکبار اتفاق می افته مهم اینه که لحظه ای که کنار همیم فارغ از همه ی سختیها ی جهان و کار و گلایه های تو گفتی من نگفتم از کنار هم بودن لذت ببریم.

گلزار جان رفیق جان

جات خالیه

اما تو رو هیچوقت فراموش نمیکنیم.

گلزار ،من ،شیوا ،بنفشه

شاید دو سال پیش

همدیگه رو دریابیم رفقا

گلی جاااان نبودنت

الهام کردا