ماهور الوند با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها- من به شوخی گفتم اعتمادی به این خوشبختی نیست، تا حالمون خوبه کارای عقب مونده‌مون رو بکنیم.

شما جدی میگرفتین

ماهور الوند