حمیرا ریاضی با انتشار این عکس نوشت: سریال آژانس دوستی سال ۱۳۷۸.

علی اوسیوند همسر حمیرا ریاضی است.

حمیرا ریاضی