نیکا فرقانی اصل این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.

سارا و نیکای پایتخت