گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت: خاطره بازی.

اخبار چهره ها - امروز آقای آذرگان برایم عکس فرستادند.

این عکس ها از قبل بود

ولی فراموش کرده بودم.

لذت کار کردن با آقای مصطفی مستور نازنین.

روزی روزگاری بدون ماسک و دستکش و فاصله

گلاره عباسی