به گزارش افکارنیوز،

 عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - اگر دین خدا دکّان نمی شد...

عدالت پای نان قربان نمی شد

علی با چاه صحبت کرد ، یعنی

جماعت، حرف حالی شان نمی شد... .

#خلیل_جوادی

عباس غزالی