میلاد کی‌مرام با انتشار این عکس نوشت: ‎درونم چه تهیست

میلاد کی مرام

‎پُرم کن از تمام آن احساس

‎که در آغوشم میگرفت. ‎شاید ‎دلم برای کودکیم تنگ شده باشد،

‎نمیدانم،

‎اما ‎دیوارهای تکیه نیز گاه میلرزند.

گرم است،. و ‎این صورتهای غریبِ آدمکهای برفی

‎مرا به یاد زمستان می اندازد.

‎‎من سردم است ‎

هیچ چیز نمی خواهم،

‎اگر بتوانم دوباره

‎کودکیم را بغل کنم.

بهمن کاظمی