مبینا نصیری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - خوب دیدن شرط انسان بودن است

عیب را در این و آن پیدا مکن

دل شود روشن زشمع اعتراف

با کس ار بد کرده ای حاشا مکن

ایکه از لرزیدن دل آگهی

هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن

زر بدست طفل دادن ابلهیست

اشک را نذر غم دنیا مکن

پیرو خورشید یا آیٔینه باش

هرچه عریان دیده ای افشا مکن .

چون خدا بر تو خدایٔی میکند

اضطراب از روزی فردا مکن

مبینا نصیری