ماه‌چهره خلیلی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - وقتی این عکس سلفی رو با هم گرفتیم، هیچکدوممون متوجه انعکاس رنگین کمانی که روی پیشانی دوتامون افتاده بود نشدیم!

#رنگین_کمان وعده ی خوب خداست، پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند.

ماهچهره خلیلی