به گزارش افکارنیوز،

 سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تو را با یک بوسه

تو را با یک بغل انتظار

تو را با تمام دوست داشتن های زنانه ام

به سپیده دم خورشید می سپارم

سپیده خداوردی