به گزارش افکارنیوز،

 احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آدمهاى منتظر تماشا دارند...

انتظار کسى،خبرى...

انتظار نگاهى...کلامى...عطرى...انتظار صدایى یا حتى فاجعه اى

آدمهاى منتظر تماشا دارند...خودشان که نه...

...سکوتشان تماشا دارد

آوخ از نگاه آدم هاى منتظر...

احسان کرمی