به گزارش افکارنیوز،

 شقایق دهقان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - حواست هست؟زندگی،حتی وقتی انکارش می کنی ،حتی وقتی به آن بی اعتنایی،حتی وقتی از قبولش سر باز میزنی،از تو قوی تر است .

از همه چیز قوی تر است.آدم ها یى که از اردوگاه های اجباری برگشتند ، دوباره زاد و ولد کردند .مردان و زنانی که شکنجه شده بودند، مرگ نزدیکان و خاکستر شدن خان و مانشان را دیده بودند،دوباره دنبال اتوبوس دویدند،دوباره درباره هوا حرف زدند ودخترهایشان را شوهر دادند.

باورکردنی نیست.اما همین است دیگر، زندگی از هر چیزی نیرومند تر است...

#آناگاوالدا

شقایق دهقان