به گزارش افکارنیوز،

مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دلت دریا باشه

بی منت عشق بورز و محبت کن

اگر هدفت برات مهم باشه

ثانیه به ثانیه برای رسیدن به اهداف و رویاهات براش انرژی مثبت به کائنات می فرستی

برای تحققش برنامه ریزی می کنی

فکر می کنی

تمام چیدمان زندگیت رو در راه رسیده به اهدافت تنظیم می کنی

ولی ....

باید با خونسردی از خیلی از موانع بگذری و بعضی مواقع نه ببینی نه بشنوی

هدف اگر بشه همه زندگیت

راهت رو پیدا می کنی

باید متفاوت باشی

باید غیر معمولی تلاش کنی

از خودت نامی در این جهان به یادگار بزار

.مهدی ماهانی