به گزارش افکارنیوز،

یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سپاسگزارم از تمام عزیزانى که در این مدت جویاى احوال ما بودند و با لطف و مهربانى شان تحمل این روزهاى سخت را آسانتر کردند حقیقت را بخواهید فکر میکردم وقتى بیماریم پایان گیرد و این بهترین جواب منفى زندگیم را دریافت کنم شوقى عجیب را تجربه کنم ،البته که راضیم اما ناراحتى ونگرانى براى اطرافیان و عزیزانم وتمام هموطنان و مردمى که در سراسر دنیا با درد در حال جنگیدن با این دشمن بى رحم هستند مجالى براى شوق باقى نمى گذارد.

1یکتا ناصر

از صمیم قلب براى همه بیماران آرزوى بهبودى دارم و روز شمارى میکنم براى در آغوش کشیدن عزیزانم که میدانم در این روزهاى سخت خیلى از ما به آن محتاجیم.