به گزارش افکارنیوز،

 رویا میرعلمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم‌زد؟

آیا دوباره باغچه‌ها را بنفشه خواهم‌کاشت؟

و شمعدانی‌ها رادر آسمان پشت پنجره خواهم‌گذاشت؟

آیا دوباره روی لیوان‌ها خواهم‌رقصید؟

آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواهدبرد؟

فروغ فرخزاد

رویا میرعلمی