به گزارش افکارنیوز،

نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: محمدامین_کریم_پور برای ساخت فیلم بلند سینمایی اش مجوز گرفت.

اخبار چهره ها - خب این یک خبر است و در واقع شروع فعالیت #اینفلوئنسر های طنز را در سینما به ما گوش زد میکند ، بماند که حالا درست است یا خیر . چرا مجوز داده شده و ....

اما فوج فوج نوشته و پست و استوری از افراد همین سینما در اینستا گرام دیده میشود در نکوهش این مجوز . با درست و غلطش باز هم کار ندارم .

فقط یک نکته ، دوستان هنرمندم شما زمانی مرد هستید که پای حرفتان بمانید و پس فردا تن به بازی در فیلم ایشان یا مشابهشان ندهید و نگویید خب دیگه جبر زمانه است دیگر باید کار کنیم و ....

بدانید که با پست گذاشتن که مورد حل نمیشود ،همین شما دوستان فردا پیشنهاد بازی در فیلمشان را دریافت کنید به سرعت جلوی دوربین حاضر خواهید شد ...

باید دید ظرفیت ما و سینما چقدر است . با ظرفیت خوب قطعا تقوایی ها و بیضایی ها هم کار خواهند کرد . ظرفیت را ما میسازیم که چه کسی در این سینما کار کند و چه کسی کار نکند .... 

نیما کرمی