به گزارش افکارنیوز،

 فاطمه گودرزی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - من یک زن هستم باتمام مصایٔب ومشکلاتی که مردان یک جامعه دارند باضافه مسایٔلی که ما زنان خسته دراینچنین جامعه ای داریم از قضاوتهای غلط تا احیانا قوانینی که حامی ما نیست اما.....ما خود حامی خود هستیم وحامی یکدیگر

ممنون از شهره جان برای دعوت به این چالش

 #womansuppirtingwoman #زنان_قدرتمند

فاطمه گودرزی