به گزارش افکارنیوز،

 السا فیروزآذر با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سریع ترین و غافلگیر کننده ترین ویروسی که این روزها در جای جای شهر می بینم، ویروس نقش منفی است.

در جنگ همیشگی بین خوبی و بدی

قهرمان و ضد قهرمان، به واسطه ی نیروهای شر مسلط، فرهنگ غلط و ضربه های زندگی،

بدن های ضعیف افرادی که دیگر امکان قهرمان شدن را در خود نمی بینند، با پذیرش ویروس نقش منفی، با افتخار به خود نقش منفی می دهند.

چرا که این روزها در کشورم، سیاهی و نقش منفی جایزه دارد. پس ضعیف تران می پندارند پر رنگ بودن [حتی اگر تیرگی محض]، بهتر از کمرنگ بودن است.

در نتیجه، افراد نقش نازیبای خود را با لذت وصف ناپذیری به نمایش می گذارند و خواستشان همبازی و همراه کردن شماست.

در حالیکه تا همیشه هستند کسانیکه مشت گره کرده می گویند:

من سرباز این میدان ها نیستم!

السا فیروز آذر