اخبار چهره ها - جواد کاظمیان  با انتشار این عکس نوشت:

تاریک تر از من نیست.

بی نور،بی چراغ..

شب که میرسد،

همه جا تاریک تر میشود

خیابان،

خانه،

دلم...