سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت: در هر دلی از هواش میلی

گیسوش چو لیل و نام لیلی

او نیز هوای قیس می جست

در سینه ی هر دو مهر می رست

چون از گل مهر بو گرفتند

با خود همه روزه خو گرفتند

یاران سخن از لغت سرشتند

ایشان لغتی دگر نوشتند

یاران ورقی زِ علم خواندند

ایشان نفسی به عشق راندند

قسمتی از (لیلی و مجنون) (نظامی گنجوی)