به گزارش افکارنیوز،

مریم بوبانی با انتشار این عکس نوشت: #رویاهایم!

اخبار چهره ها - رویاهایم را بوسیدم

وکنار گذاشتم،

نگو نگو چرا؟

له شده بودند.

درکوچه درخیابان

زیررگبار یأس ووحشت

فرصت زیستن نیافتند

نیمشان مْردند

نیم دیگر راگم کردم.

کابوس هایم اما !

کابوس هایم را بی که بخواهم

زیستم.

شبانه، پنهان از نگاه ماهِ مضطرب

درپناه چادرسیاه شب

گریستم.

وفرصت تمام شد. 

مریم بوبانی