به گزارش افکارنیوز،

روزبه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - عجب تابستانى بود

چه تابستانها و تموزها که سوزان بود و گرمابخش

و چه تابستانها که باقیست هنوز

شهریور از نیمه گذشت و نیمه اش باقى است

مانند همه ى نیمه هاى باقى مانده

مانند نیمه ى پر لیوان

مانند نیمه ى روز

مانند نیمه شب

مانند نیم کره که شب اش نیمه است و روزش نیز

مى توان هر دو نیم را پیوند داد و کاملش کرد

حالش را برد

و اسمش را گذاشت اکنون

اکنون

و همین اکنون

مى شود جهان را از شنبه ساخت و شنبه هاى زیادى را آغاز کرد

مى شود آغازگر بود تا مصرف کننده

مى شود برداشت کرد جاى مصرف

مى شود عاشقانه بود

خورشید کمى استراحت مى خواهد

کل تابستان تابیده

مى رود

تا چنار پیر سر گذر

که زمستان پارسال خوابیده

که تابستان امسال

سایه باریده

اندکى بیاساید

چون قرار است در نیمه ى دیگر سال دیگر

عاشقانه بروید و برویاند و باز ببارد

به راستى که چنار پیر

همین اکنون با همین برگریزان هم زیباست

روزبه حصاری