به گزارش افکارنیوز،

مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هـای! هـای! هـای! هـای! دل تنگ من...

های… های!! های… های!! دل تنگ من!

پیش دوست! پیش دوست! شُده ننگ من…

رَه کجاست جانم؟؟ رهَ کجاست! پای لنگ من؟؟

رَه کُـجاست…؟! رَه کُـجاست!! پای لنگ من… 

مهران احمدی