به گزارش افکارنیوز،

آذر معماریان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - چشمه های جوشانی

رودهای خروشانی

دریاهای طوفانی

همه

به ما نوید می دهند

که ما

نه خسته ایم

نه شکسته ایم

نه چشم برامید بسته ایم

نه دست از تلاش شسته ایم

بزودی پر توان تر از همیشه به اقیانوس عشق وآرامش خواهیم رسید

آذر معماریان