شاهرخ استخری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

موهای پریشون شاهرخ استخری و دخترش /عکس