افکارنیوز: در عکس زیر کیمیایی، هاشمی، آدینه، فرخنژاد، تنابنده و افشار را در کنار هم می بینیم.