به گزارش شرق،حكم اعدام مرد جواني كه متهم است همسر دوستش را مورد آزار جنسي قرار داده در ديوانعالي كشور تاييد شد. اين پرونده سال گذشته با شكايت شوهر زن جوان گشوده شد. او به ماموران پليس شيراز گفت: چند شب قبل با همسرم به خانه يكي از دوستانم رفتهبوديم. او ما را شام دعوت كردهبود. بعد از اينكه شام خورديم من دچار سرگيجه شدم و نفهميدم كي خوابم برد. وقتي بيدار شدم كه صبح شدهبود. به همسر و دوستم گفتم چرا من را بيدار نكرديد، قبل از اينكه همسرم جواب دهد دوستم گفت خيلي خستهبودي و خوابت برد. من هم دلم نيامد بيدارت كنم و گفتم بهتر است استراحت كني. من و همسرم از خانه دوستم بيرون آمديم و با هم به منزل خودمان رفتيم اما همسرم ديگر آن زن سابق نشد. او خيلي ناراحت بود و مدام گريه ميكرد. حال روحياش خراب بود. بعد از چندين روز اصرار بالاخره توانستم او را راضي كنم با هم صحبت كنيم. آن موقع بود كه متوجه شدم دوستم من را بيهوش كرده و زنم را مورد آزار قرار داده است. با توجه به گفتههاي اين مرد پليس همسر او را مورد بازجويي قرار داد. اين زن گفتههاي شوهرش را تاييد كرد و جزييات تعرض را شرح داد. با توجه به اين شكايت ماموران تحقيقات خود را براي بازداشت مرد متعرض آغاز كردند اما متوجه شدند او متواري شده است. ماموران بعد از چندين روز تجسس در نهايت موفق شدند متهم را بازداشت كنند. او در بازجوييهاي اوليه كه نزد قضات شعبه دوم دادگاه كيفرياستان فارس انجام شد اتهامش را پذيرفت. اين مرد گفت: دوستش را با خوراندن دارو بیهوش کرده و زن او را مورد تجاوز قرار داده است. هرچند اين مرد در جلسه محاكمه منكر اتهامش شد اما از نظر قضات رسيدگيكننده شواهد و قراين موجود در پرونده براي محكوم كردن او كافي بود و متهم را در اتهام تجاوز به عنف مجرم شناختند و او را به اعدام محكوم كردند. حكم صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده در ديوانعالي كشور مورد بررسي مجدد قرار گرفت. از آنجايي كه مدارك موجود در پرونده كافي بود راي صادره به تاييد رسيد. به اين ترتيب پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي شيراز فرستادهشد.