انجمن علمی
  • رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران درباره علل تمایل زنان معتاد به فروش نوزادان خود گفت: فقر و نداشتن آینده روشن سبب شده تا زنان معتادی که ناخواسته باردار می شوند، اقدام به فروش فرزندان خود کنند.علل تمایل زنان معتاد به فروش نوزادان خود گفت: فقر و نداشتن آینده روشن سبب شده تا زنان معتادی که ناخواسته باردار می شوند، اقدام به فروش فرزندان خود کنند.

  • رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران با بیان اینکه عوارض پس از جراحی بیماران را درگیر هزینه‌های سنگین درمان، تهیه دارو و امرار معاش می‌کند، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید به عوارض بعد از جراحی توجه بیشتری داشته باشند.

  • رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به خروج نخبگان ایرانی برای گرفتن دکترای حرفه ای به کشورهای دیگر، گفت: هیچ یک از فیزیوتراپیست‌های سراسر کشور ادعا ندارند که با پذیرش در دکترای حرفه ای پزشک می‌شوند و و قرار نیست در تشخیص بیماری‌ها دخالت کنند.

  • دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه طبق گزارش‌ها تهران در سال ۲۰۱۵ سی‌امین شهر آلوده جهان بوده است، گفت: انتظار اینکه مدیریت شهری بتواند مشکل آلودگی هوا را که توسط انبوهی از دلایل و عوامل شکل گرفته حل کند، غیرکارشناسی است.

  • رییس انجمن علمی مددکاری ایران:

    مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکاری ایران گفت: ادامه وضعیت فعلی و بی تفاوتی اقشار ثروتمند نسبت به وضعیت جامعه به حتم موجب بروز آسیب های فراوان اجتماعی می شود که تبعات آن تمام جامعه را درگیر خواهد کرد.