درآمد ناخالص ملی
  • جمال الدینی به تشکیل کمیته ملی آموزش از سوی ریاست جمهوری برای حادثه پلاسکو، اشاره و عنوان کرد: تشکیل این کمیته از چند بعد حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به اینکه اعضای تشکیل دهنده این کمیته دانشگاهی است که فقط به موضوع خاص توجه نکرده و افراد( حقوق دان و جامعه شناس) در این تیم وجود داشته و باعث می شود به ابعاد مختلف مدیریت بحران توجه شود.