NPT
  • قدرت‌های جهانی که با اهرم NPT تولید انرژی هسته‌ای را در جهان در انحصار دارند، اکنون که ذخایر انرژی فسیلی آنها رو به اتمام است درصددند به بهانه جلوگیری از گرم شدن زمین، در قالب معاهده اقلیمی پاریس و در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که نسخه توسعه هدفمند کشورها را با اهدافی از قبل طراحی‌شده پیگیری می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در توسعه صنایع متکی بر نفت و گاز، این مزیت مهم را از کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز سلب نموده و برتری و تسلط آینده خود را در عرصه انرژی و فناوری جهانی حفظ و تثبیت نمایند.

  • برای پاسخ به برخی شبهات مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمان تعلیق کامل هسته‌ای، در مقاله‌ی پیش رو، به بررسی میزان دستاوردها و ازدست‌داده‌های تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای از سه سند، یعنی «بیانیه‌ی تهران»، «موافقت‌نامه‌ی بروکسل» و «موافقت‌نامه‌ی پاریس» پرداخته‌ایم.