ثبت تغییرات شرکت
  • ثبت شرکت و یا ثبت برند موضوعی است که برای گروه و یا شخصی که قصد راه اندازی حرفه و یا شغل خود را به صورت رسمی دارد بسیار مهم می باشد و برای ثبت شرکت و یکسری مراحل به صورت قانونی و رسمی پشت سر گذاشته شود.

  • ثبت شرکت در آغاز در سال 1310 تحت عنوان قوانین تجاری کشور ایران تحت 12 ماده تنظیم و تصویب مجلس گردید. بر اساس مواد 2،3،4 و 6 ثبت شرکت در ایران یک قانون الزامی برای تمامی شرکت ها خواهد بود.

  • برای هر شرکتی قبل و بعد از ثبت ممکن است در مسیر انجام فعالیت تغییراتی پیش بیاید . مانند : کاهش و افزایش سرمایه , تغییر نام شرکت ؛ تغییر موضوع شرکت , تغییر محل و آدرس شرکت , تغییر شرکا و یا ورود و خروج عضو , تغییر حق امضا و سمت اعضای هیئت مدیره، تغییر بازرسین و در برخی از موارد نیز منجر به انحلال شرکت می شود .