معلمین تربیت بدنی
  • معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: «توانمندسازی در دو بعد "معیشت" و "علمی و انگیزشی" معلم باید انجام شود؛ با توجه به رویکرد دولت و رویکرد قوای حاکم و نگاه حمایتی مقام معظم رهبری نسبت به جامعه تعلیم و تربیت، امیدواریم که به روز‌های خوب برسیم.»