مقام های بلژیکی
  • خبرگزاری فرانسه نوشت: تحقیقات درباره قطرگیت که پارلمان اروپا را فرا گرفته در این هفته دستخوش تغییری جدید شد و انتظار می رود افشاگری های جدید، روند تحقیقات را تسریع کرده و مظنونان بیشتری پیدا کند.