ترکیب گرما ی بی سابقه و خشکسالی شدید که طی دو هفته گذشته آمریکای شمالی را در نوردیده باعث مرگ صدها میلیون صدف دو کفه ای و دیگر حیوانات دریایی در دریای سالیش (شبکه پیچیده‌ای از راه‌های آبی ساحلی در بخش جنوب غربی بریتیش کلمبیا و شمال غربی آمریکا) شده است.

براساس گفته های «کریس هارلی» یک زیست شناس دریایی، تخمین زده می شود که در حدود یک میلیارد موجود کوچک دریایی در اوج گرمای ماه ژوئن (خرداد) از بین رفته اند.  

مرگ این موجودات دریایی همزمان با موج گرمای بی سابقه هفته گذشته در شمال غربی اقیانوس آرام رخ داد که مرگ بیش از صدها انسان را هم در پی داشت.

براساس پژوهشی که به تازگی توسط یک تیم بین المللی از محققان آب و هوایی انجام شده، گفته می شود بی شک دلیل موج گرمای بی سابقه تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های انسانی است.  

به گفته هارلی موضوع اصلی نگران کننده در این خصوص این است که چنانچه تغییرت آب و هوایی با همین روند پیش برود و بجای هر هزار سال، هر ۱۰ سال شاهد یک موج گرمای شدید باشیم و موجودات دریایی از بین بروند، اکوسیستم دریایی منطقه شاهد دگرگونی های بسیاری خواهد بود.

ثبت دمای نزدیک به ۵۰ درجه سانتیگراد و موج گرمای بی سابقه روزهای گذشته در استان بریتیش کلمبیا سبب کشته شدن دستکم ۵۰۰ نفر و تخلیه برخی شهرها و روستاهای این استان غربی کانادا شده است.