تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی اول شهریور ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.