روزبه حصاری با انتشار این عکس نوشت: 

او فهمیده بود وفهماند که باید لبخند زد و عبور کرد

دلمان تنگ است برای زندگی کردن

دلتنگی زیباست

نظرمان تنگ نشود به زنده بودن دیگران

دلمان تنگ نشود به ذوق کردنی که از کودکی در فطرتمان گذاشته خداوند

ذوقمان را و نیز شوقمان را کور نکنیم

که در نهایت در مهد کودکی هم بازیانمان را دور هم در می یابیم

که نامش خانه سالمندان است

کودکانه آرزو کنیم

وآرزوها یمان را بالغانه محقق کنیم

مشکلات ما کوچکتر از اراده ی خداوند است

یا علی

روزبه حصاری