فضه سادات حسینی، مجری و گوینده خبر با انتشار این عکس نوشت: 

گویی سالهاست اینجا رنگ انسان به خود ندیده است

روزهاست کسی روی این نیمکت ننشسته است

و صدای قدم زدن روی برگهای پاییزی و خش خش آنها، قلب کسی را نلرزانده و روحی را نوازش نداده است

آری

روزهاست زندگی رنگ خزان به خود گرفته است

نه خزانِ هزار رنگ و زندگی بخش

که گویی روزهای دلمردهء سردِ زمستان است

با آن آفتاب بی رمقِ سر ظهرش

دیگر روزهاست چای کسی روی این نیمکت سرد نشده

صدای خنده های از ته دلی، برگها را به رقص درنیاورده

اصلا کسی نیست

روزهاست اینجا جز من و همین نیمکت و این بوفهء بسته، کسی نیست ...

پ ن:

عکس را همین روزها گرفته بودم، از حیاط میانی #دانشکده که روزی به #سرای_نشاط معروف بود و پر از دانشجوهایی که زندگی را به شوخی گرفته بودند ...

فضه سادات