پرستو صالحی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود  منتشر کرد.

 

تیپ جدید پرستو صالحی با کلاه اسپورت /عکس