انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا، کاهش مصرف گاز و تامین گاز نیروگاه‌ها قرار بر این شده است که به تناوب، تامین روشنایی بزرگراه‌ها و خیابان‌ها افزایش پیدا کند.