افکارنیوز

: روزی که آلبرت انیشتن از آن میترسید احتمالاً بالاخره رسید:
من از روزی میترسم که تکنولوژی از تعامل انسانی پیشی بگیرد. چنین روزی ، جهان نسلی از احمق ها خواهد داشت.