به گزارشافکارنیوز،یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت که چمران و شیبانی از شورای شهر استعفا نداده اند و حتی صبح در جلسه بودند.

برخی سایت های بعد از اینکه مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر نشد شایعاتی مبنی بر استعفای چمران و شیبانی را عنوان می کنند که این خبر از سوی برخی از اعضا تکذیب شد.