به گزارشافکارنیوز،ابراهیمی گفت: فرهنگ کمک به افرادی که به لحاظ مالی ضعیف هستند و توانایی پرداخت مخارج خود را ندارند خوب است اما هر چیزی راه و روش دارد برای مثال ما می توانیم مؤسسات خیریه را برای این امر که در دین مبین اسلام نیز بدان سفارش شده است برگزینیم.

وی ادامه داد: یکی از آسیبها و مسائل مورد توجه هر جامعه پدیده تکدی گری است هرچند علت کشیده شدن بعضی از افراد به تکدی گری فقر و نیاز مالی است ولی در واقع درصد کمی از گدایان از سوی احتیاج به تکدی گری روی می آورند و اکثر تکدی گری ها توسط افراد سودجو هدایت می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: ما باید با فرهنگگ سازی درست پدیده کمک به متکدیان را مرمن نموده و باید مؤسسات خیریه را جایگزین آن کنیم.

وی خاطرنشان کرد: انسان دوستی و کنم به نیازمندان خوب است اما باید روش کمک به افرادی که واقعاً نیاز مالی دارند را بدانیم.