موسسه تاریخ معاصر: تصویر جوانی عصمت الملوک دولتشاهی در دوره تبعیدرضا شاه در افریقای جنوبی