به گزارش افکارنیوز،

یعنی هرچقدر هم که شما قانونمدار باشید خدای نکرده به واسطه یک سرقت یا مواردی این چنینی احتمال دارد به عنوان شاکی به کلانتری بروید.

از آنجا که بخشی از مراجعان کلانتری ها افرادی هستند که برای طرح شکایت حضور می یابند هم از لحاظ قانونی و هم دستورالعمل های سازمانی پلیس، دارای حقوقی هستند که ماموران موظف به رعایت آن می باشند. 

حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار تکالیفی را برعهده ضابطان خود گذاشته است که عدم توجه به برخی از  آن براساس ماده ۶۳ این قانون مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. ضمن آنکه ضمانت اجراهای سازمانی نیز در کلیه موارد نقض حقوق شکات اجرا می گردد.  

از مهمترین حقوق شکات می توان به طرح شکایت کتبی و شفاهی در کلیه ساعات شبانه روز در کلانتری ها، عدم افشا مربوط به هویت و محل اقامت بجز در موارد قانونی، عدم تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف، طرح شکایت از سوی وکیل، ذکر کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش تنظیمی و ارائه رسید ثبت پرونده اشاره کرد.

ماموران کلانتری تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی به انجام وظایف می پردازند و شکات در صورت مشاهده نقض حقوقشان علاوه بر دادخواهی نزد آنان می توانند مراتب را به سامانه های ۱۹۷ (بازرسی پلیس) و ۱۱۶ (حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) اطلاع دهند.