خبرآنلاین: شركت احداث و توسعه نیروگاه های سیكل تركیبی مپنا اسامی كاركنان شاغل در نیروگاه جندر سوریه را که از روز سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته ناپدید شده اند، به شرح زیر اعلام كرد:

۱ - سجاد امیریان، مهندس برق و سرپرست گروه تست تجهیزات برقی(شاغل در شرکت پارسیان پست فرعی نیروگاه)

۲ - احمد سهرابی کرت آباد، تکنسین برق و سرپرست کارگاه(شاغل در شرکت فناوران صنعت گستر زاگرس - پیمانکار فرعی شرکت پارسیان پست)

۳ - حسن حسنی، تکنسین برق و نصاب تجهیزات برقی(شاغل در شرکت فناوران صنعت گسترزاگرس - پیمانکار فرعی شرکت پارسیان پست)

۴ - مجید قنبری بیدرومی، تکنسین برق و نصاب تجهیزات تست تجهیزات برقی(شاغل در شرکت فناوران صنعت گستر زاگرس - پیمانکار فرعی شرکت پارسیان پست)

۵-كیومرث قبادی، تكنسین برق و نصاب تجهیزات برقی(شاغل در شرك