به گزارش افکارنیوز،

در راستای فرآیند تدوین برنامه شهرتهران، فاز چهارم برنامه که به تعیین اولویت بندی راه حل ها و اخذ نظرات تخصصی اعضای کمیته فنی دررابطه با خروجی های مطرح شده اختصاص داشت، به پایان رسید.

در همین راستا و به منظور تهیه و تدوین پیش نویس سطح اول برنامه با عنوان "سطح راهبردی" جلسه کمیته فنی با هدف بررسی و تصویب انجام شد.
 حجت اله میرزایی معاون برنامه ریزی،توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در این باره گفت: طرح ها،پروژه ها و سیاست های اجرایی منطبق با برنامه سوم تکمیل شده است و جلسات کمیته فنی به بررسی اهداف راهبردی برنامه در حوزه های مختلف اختصاص دارد بدین معنا که برای هر یک از حوزه های تعیین شده تعدادی برنامه راهبردی و راهبرد در نظر گرفته شده است. به گفته میرزایی حوزه های کلیدی مطرح شده در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به پیشنهاد اعضای شورای شهر تعیین شده است.

وی برنامه راهبردی را بالاترین سطح برنامه ریزی شهری خواند و هدف از آن را تعیین اهداف راهبردی و چگونگی دستیابی به آن اهداف در قالب جهت گیری راهبردی معرفی کرد.

میرزایی با اشاره به سطوح مختلف برنامه راهبردی افزود: برای تدوین برنامه راهبردی شهر تهران، قوانین و اسناد توسعه در سه  سطح ملی،سطح منطقه ای(فراشهری) و سطح محلی (شهری)  مورد توجه قرار گرفته اند.