حقوقی‌ها امروز حدود ۸۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۳هزار و ۲۵۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۷درصد یعنی دو هزار و ۲۱۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان هفت درصد از کل معاملات شد.​

بیشترین تزریق پول حقوقی به  بورس  و  فرابورس  در سه گروه «فلزات اساسی»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «سیمان، آهک و گچ» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «وتجارت» و «شستا» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «خبهمن»، «کسرام» و «بمپنا» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع مس ایران  معادل ۱۶۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی گروه بهمن با برتری ۸۷میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۲۰نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۲۰۷نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۷۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بود.