در جدول نبض بازار امروز، جدیدترین قیمت‌های پیشنهادی عرضه شده در بازار مسکن برای مناطق واقع در مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران ارائه شده است.

مظنه آپارتمان در مناطق میانی تهران