مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون خودرو ثبت نام کنید تحویل نگیرید، امهال اقساط آسیب دیدگان از کرونا و تحریم ، سونامی مشکلات اقتصادی، امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد، کسی پاسخگوی گرانی ها نیست، ۱۲ پرسش کلیدی از نامزدها، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم

امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد/ کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست/ امهال اقساط آسیب‌دیدگان از کرونا و تحریم